ZHONG XIN PEARL - 9684134 - BULK CARRIER

ZHONG XIN PEARL - 9684134 - BULK CARRIER

9684134 ZHONG XIN PEARL

Ship info

Ship page http://maritime-connector.com/ship/zhong-xin-pearl-9684134/
IMO number 9684134
Name of the ship ZHONG XIN PEARL
Type of ship BULK CARRIER
MMSI 477519800
Gross tonnage 40946 tons
DWT 75321 tons
Year of build 2013
Builder HUANGPU SHIPBUILDING - GUANGZHOU, CHINA
Flag HONG KONG (CHINA)
Home port HONG KONG
Class society CHINA CLASSIFICATION SOCIETY
Manager & owner FINE STAR SHIPPING - HONG KONG, CHINA
Former names DINGHAI until 2013 Sep
www.maritime-connector.com
Nexus d.o.o.
Giuseppe Carabina 11
51000 Rijeka, Croatia, Europe