DAMEN GORINCHEM 545007 - 9679828 - TUG

DAMEN GORINCHEM 545007 - 9679828 - TUG

9679828 DAMEN GORINCHEM 545007

Ship info

Ship page http://maritime-connector.com/ship/damen-gorinchem-545007-9679828/
IMO number 9679828
Name of the ship DAMEN GORINCHEM 545007
Type of ship TUG
Gross tonnage 295 tons
DWT 150 tons
Builder DAMEN SHIPYARD GORINCHEM - GORINCHEM, NETHERLANDS
www.maritime-connector.com
Nexus d.o.o.
Giuseppe Carabina 11
51000 Rijeka, Croatia, Europe