CHENGXI CX0621 - 9700067 - BULK CARRIER

CHENGXI CX0621 - 9700067 - BULK CARRIER

9700067 CHENGXI CX0621

Ship info

Ship page http://maritime-connector.com/ship/chengxi-cx0621-9700067/
IMO number 9700067
Name of the ship CHENGXI CX0621
Type of ship BULK CARRIER
Gross tonnage 35900 tons
DWT 64000 tons
Builder CHENGXI SHIPYARD - JIANGYIN, CHINA
Flag HONG KONG (CHINA)
Manager GREATHORSE INTERNATIONAL SHIPMANAGEMENT - SHANGHAI, CHINA
Owner TIGER BULK NO.3 - HONG KONG, CHINA
www.maritime-connector.com
Nexus d.o.o.
Giuseppe Carabina 11
51000 Rijeka, Croatia, Europe