JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2013 1105 - 9727871 - CONTAINER SHIP

JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2013 1105 - 9727871 - CONTAINER SHIP

9727871 JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2013 1105

Ship info

Ship page http://maritime-connector.com/ship/jiangsu-yangzi-xinfu-yzj2013-1105-9727871/
IMO number 9727871
Name of the ship JIANGSU YANGZI XINFU YZJ2013 1105
Type of ship CONTAINER SHIP
Gross tonnage 115000 tons
DWT 117500 tons
Builder JIANGSU YANGZI XINFU SHIPBUILDING - JINGJIANG, CHINA
Flag HONG KONG (CHINA)
Home port HONG KONG
Class society DET NORSKE VERITAS
Manager & owner SEASPAN SHIPMANAGEMENT - VANCOUVER, CANADA
www.maritime-connector.com
Nexus d.o.o.
Giuseppe Carabina 11
51000 Rijeka, Croatia, Europe